< بهترین را خلق کنید، مابقی را ما انجام می دهیم >

آرتیفای یک بستر آنلاین ﭼﻨﺪ وﺟﻬﻰ از هنرمندان و تامین کنندگان مواد اولیه در زمینه ی ﻋﺮﺿﻪ و ﻓﺮوش ﻛﺎﻻﻫﺎى دﺳﺖ ﺳﺎز اﻳﺮاﻧﻰ اﺳﺖ که ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺎﻟﮏ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اراﺋﻪ ى ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ى ﺑﻰ ﻧﻈﻴﺮ از ﻛﺎﻻﻫﺎى دﺳﺖ ﺳﺎز ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اﻣﻜﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ، اﻧﺘﺨﺎب و ﻟﺬت ﺑﺮدن را ﺑﻪ روﺷﯽ آﺳﺎن ، ﺳﺮﯾﻊ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻰ دﻫﺪ و از سوی دیگر ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺨﺶ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان در اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد. آرﺗﯿﻔﺎی یک جامعه هنری در حال رشد از هنرمندان با استعدادهای متنوع می باشد که هدف مشترکشان خلق آثار هنری زیبا و منحصربفرد است. آرﺗﯿﻔﺎی اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد ﮐﻪ اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺣﺮﻓﻪ ای ،آﻣﺎﺗﻮر و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻋﺮﺻﻪ ﻫﻨﺮ اﺳﺖ. بنابراین از تجربه خرید امن و ایمن خود از هنرمندان ایرانی لذت ببرید و عشق خلاقانه هنرمند ایرانی را به زندگی خود دعوت نمایید.