PRATIC

PRATIC

پروتوتایپ‌ های پراتیک، رسوب به‌جا مانده از مکاشفه ای عملی در بوطیقای اشیاء روزمره اند. کارکرد ابژه را در پرانتز گذاشته‌ایم و با طراحی و ساخت اشیاء، ذهنیتی را مجسم و سنجش‌پذیر می‌کنیم. یا معنایی خواهیم ساخت و یا ایده‌ای را مصرف و از اعتبار ساقط می‌کنیم.

نظرات درباره محصولات این فروشگاه